Сторінка керівника ДНЗ

 

Організація наставництва в

дошкільному навчальному закладі.

 

 

                                «Самовиховання  розпочинається  з  пізнання  самого  себе  і  

                                Здатності  бачення  своїх  достоїнств,    недолік  і   вад,  реаль-

                                ного  оцінювання   своїх можливостей   і  поведінки,  самостій-

                                ного   вироблення   потрібних    ціннісних  морально-вольових

                                рис і якостей  особистості».

                                                                                                    В.О.Сухомлинський

         Однією з важливих умов ефективності діяльності ДНЗ  є питання забезпечення  кваліфікованими  спеціалістами, які володіють знаннями з дошкільної педагогіки і психології та використовують  новітні  розвивальні технології.

        В наших  дошкільних  закладах педагогів, які здатні професійно вирішувати поставлені завдання, стає  дедалі менше. Така ситуація складається через  об єктивні причини:

по-перше, постійне поновлення колективу через плинність кадрів      ( більшість педагогів виходять за віком на вислугу років);

по-друге, недостатній рівень кваліфікації  молодих спеціалістів, які влаштовуються  на  роботу;

по-третє, низький рейтинг професії педагога серед підростаючого покоління нашої країни.

   Найбільшим ускладненням в роботі починаючих педагогів є те,що з першого дня роботи вони  мають ті ж самі обов язки згідно Посадової Інструкції і несуть таку ж відповідальність , як і  досвічені вихователі , а батьки і колеги очікують від них професійних дій. Та багато початківців бояться власної некомпетентності  у взаємодії з вихованцями, їх батьками, критики адміністрації та педагогів-майстрів, постійно хвилюються,  що чогось не встигнуть або забудуть. Такий вихователь не здатен не тільки на творчість, а тим паче на іновації. І тому педагоги нашого дошкільного закладу вирішили  цілеспрямовано допомагати молодим педагогам  в  адаптації у колективі. Для цього були створені необхідні організаційні, научно-методичні  і мотиваційні умови, творчою групою розроблений  алгоритм  організації входження молодих педагогів в професію.

Алгоритм

організації  входження в професію  педагога-початківця

 

№ з/п

Форма

Мета діяльності

Учасники

Термін

1

Організаційна нарада

Ознайомлення з нормативно-правовими документами державного стандарту у системі дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією 

Нові педагогічні працівники

3-5 днів

2

Інструктивно-методична нарада

Організація наставництва

Педагоги-наставники

 

3

Стажування

Ознайомлення з режимом ДНЗ і групи, організацією навчально-виховного процесу

Молоді педагоги

2 -3 дні

4

: Щоденник з професійної майстерності

А) Базова програма «Я у Світі»

 

 

Б) Лист МОН

«Про організовану і самостійну діяльність в ДНЗ»

 

В) «Організація ігрової діяльності у світлі вимог Базової програми»

 

 

    

Ознайомлення з психолого-педагогічною характеристикою групи, організацією життєдіяльності і освітніми завданнями за Базовою програмою «Я у Світі».

 

     Ознайомлення з формами організації життєдіяльності, методами і прийомами навчального процесу в вікових групах.

 

 

 

 

Ознайомлення з організацією ігрової діяльності дітей.

 

 

 

Молоді педагоги

 

 

 

 

Молоді педагоги

 

 

 

 

Молоді педагоги

 

 

 

Тиж

день

 

 

 

 

Тиж

день

 

 

 

 

Тиж

день

5

 

 

 

Індивідуальні консультації

 

Ознайомлення з методикою проведення різних форм діяльності (практично-теоретичне забезпечення –перегляд діяльності з подальшим обговоренням)

Молоді педагоги ,

наставники

1-2рази на тиждень

6

Складання індивідуальних планів роботи

А) взаємовідвідування занять та режимних моментів із подальшим обговоренням.

 

 

Б) спільне складання календарного плану, тематичного тижневого планування, конспектів занять.

Педагоги-початківці, наставники

Згідно плану роботи

 

2рази на місяць

7

Пед. година

Обговорення новинок педагогічної літератури.

Всі педагоги

1 раз в мі

сяць

8

Вправи-тренінги (групові,

парні)

Впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, навчання соціоігровим методам  та прийомам під час проведення різних форм діяльності

Педагоги стажери, педагоги-

наставники

1 раз в

Тиж

день

9

Колективна консультація

Підвищення теоретичних знань, вивчення передового педагогічного досвіду

всі педагоги

за пла

ном

10

МО і семінари за планом НМЦ

Підвищення професійної майстерності молодих педагогів

Молоді педагоги

За пла

ном НМЦ

11

Семінар-практикум

Вивчення та обговорення методичної літератури, підготовка та проведення різних форм навчально-виховного процесу

Всі педагоги

1 раз в квар

тал

12

Педагогічна рада

Розвиток навичок аналізу й самоаналізу в процесі групової роботи, формування висновків, створення певного результату.

Всі педагоги

1 раз в квар

тал

13

 

Співбесіди

про самоосвіту

педагогів

       Звіт педагогів за планом самоосвіти

Всі педагоги

Остання сер

да міся

ця

14

Оперативний контроль

Готовність педагогів до навчально-виховного процесу

Молоді педагоги

1 раз в тиж

день

15

Попереджувальний контроль

Аналіз календарного планування освітньо-виховного процесу

Молоді педагоги

За пла

ном

16

Комплексна перевірка

Рівень педагогічної майстерності молодих педагогів

Молоді педагоги

Тра

вень

17

Тиждень молодого спеціаліста

Вивчення рівня опанування методиками організації занять і спільної діяльності за вимогами Базової Програми «Я у Світі»,

 

Молоді педагоги

кві

тень

 

Для забезпечення зростання професійної  майстерності  в ДНЗ № 127 постійно впроваджується така форма індивідуальної та групової роботи з педагогами-початківцями  як наставництво.

Наставництвоце підтримка, супровід і настанова молодої особистості на шляху розвитку власного потенціалу, вибору та професійного зростання.

       Основу наставництва складає педагогіка співробітництва педагога-професіонала і молодого спеціаліста з метою введення в професію, коли в процесі педагогічної діяльності   наставник передає свої знання і досвід, ознайомлює з вимогами, традиціями ,розпорядком дня в навчальному закладі, допомагає швидко і спокійно увійти в нове життя.      Наставництво – це двухсторонній  складний і багатогранний  процес , в якому відбувається особистісне і професійне зростання як педагога- наставника, так  і  педагога-початківця.

Вибір і призначення наставника відбувається з урахуванням побажань обох сторін, психологічних особливостей кожного, віку людей, симпатій тощо.

       Але не кожна  людина психологічно  готова  до  наставництва. Інколи трапляється,що педагог має авторитет серед колег і батьків  вихованців,  щиро захоплений своєю справою, але стати – вчителем, провідником, тренером, слухачем, довіреною особою, другом, партнером, натхненником – йому дуже важко, а інколи  навіть не по силах. Як   і  не кожний молодий спеціаліст   виявляється  хорошим учнем, достойним вчителя.

Щоб оволодіти майстерністю наставництва , педагогам потрібно:

мати  фахові знання для ефективного виконання педагогічної діяльності;

володіти комунікативними навичками спілкування – чітка, доступна  манера висловлювань, активне слухання, опитування, пояснення;

вдосконалювати і самовдосконалюватися – стимулювання  фахового і особистісного зростання  обох педагогів.

Очікувані результати (як для початківця, так і для наставника) :

     професійна компетентність,

вміння працювати з високою віддачею,

     конкурентоспроможність,

готовність до змін,

відкритість до інноваційної діяльності,

налагодження довірливих стосунків з дітьми і колегами;

конструктивне розв язування конфліктів,

забезпечення високої якості освіти,

отримання задоволення від дитячої і власної творчості.

самовдосконалення .

      Навчання педагогів-початківців через наставництво  в нашому дошкільному закладі  розпочинається зі складання  плану співпраці педагога-початківця і досвіченого  вихователя та організації свої діяльності згідно плану. Тривалість  цього періоду - до 2 місяців. Активно використовуються різноманітні форми взаємодії один з одним, наприклад , спільне планування майбутнього робочого дня й підбиття підсумків  попереднього. Допомога наставника у складанні  детального конспекту занять  дає можливість вибрати оптимальні методи і прийоми, які будуть найбільш доцільні в конкретному занятті, спрогнозувати різні варіанти нестандартних ситуацій. Присутність початківця у свого наставника на будь-якому режимному моменті і можливість звернутися з питаннями , що виникають, націлює його на впровадження отриманих знань і вмінь в практику роботи з дітьми і батьками. Головне – активна позиція  молодого педагога.В процесі роботи педагог-початківець ознайомлюється з планом методичної роботи ДНЗ, відвідує районні та міські МО, ознайомлюється з педагогічною і методичною літературою, приймає участь у її обговоренні,  працює над підготовкою реферату з заданої  

             Індивідуальний план  співпраці молодого педагога і наставника

Зміст  діяльності

термін

примітка

1.

Складання   плану  співпраці

 

1-2 дні

педагоги

2.

Ознайомлення з психолого-педагогічної характеристикою дітей групи, режимом дня, мережою занять.

Тиждень

 

 

 

Вивчення, конспект-тування,відвідування різних форм діяльності наставника.

3.

Підготовка методичних рекомендацій для молодого вихователя «Порадник молодому вихователю»

В перші дні роботи

Бесіда , ознайомлення з робочим місцем наставника.

 

4.

Допомога в організації освітньої діяльності ( складання  кален-дарного плану, підбір літератури, структурний  план занять, конспекти)

За потребою

Вивчення струтури проведення занять  складання конспек-тів занять

 

5.

Підготовка і проведення заняття з вивчення нового матеріалу.

 

Взаємовідвідування наставник-початківець

6.

Консультація «Забезпечення рухового режиму дітей  в ДНЗ»

4  вівторок

місяця

Індивідуальна кон-сультація з вихова-телем –методистом

6.

Участь у  теоретичному семінарі :

Проект заняття з розвитку мовлення дітей

1 раз в квартал

Консультація наставника, вихователя-методиста

7.

Консультація «Методика використання наочних посібників»

За потребою

наставник

8.

Підготовка і проведення відкритого заняття з закріплення знань , умінь й навичок дітей.

 

Наставник- початківець

9.

Проведення відкритих батьківських зборів

1 раз в квартал

Взаємовідвідування

наставник-початківець

10.

Участь у семінарі-практикумі: проведення  відкритого заняття

1 раз в півроку

Консультація і до-помога наставника

11.

Участь у представницьких заходах за річним планом ДНЗ

Згідно плану роботи

Допомога наставника у підготовці  та участі

 

Організація і проведення в  дитячому закладі  семінарів-приктикумів, ділових ігор, навчальних тренінгів, засідань Школи педагогічних наук  зумовлюють колективну діяльність наставників і  педагогів-початківців, направлену на навчання, виховання  і розвиток  педагогів  з використанням моделей,  таблиць, імітацій, ролей. Завдяки таким заходам молоді спеціалісти не тільки підвищують свій професійний  рівень і розвивають здібності, а також навчаються  будувати конструктивні  відносини з наставниками, а через них з усім колективом.

Література :

1.    Базова  програма розвитку дитини дошкільного віку «Я  у Світі», Київ, «Світоч», 2008р.

2.  Н.В.Погрібняк «Основи стажування  молодих спеціалістів в ДНЗ», Пріорітетні напрями роботи дошкільної ланки на 2005-2006 навч.рік: методичний аспект, Запоріжжя:ТОВ»ЛІПС» ЛТД, 2006р.

3.   В.О.Сухомлинський «Батьківська педагогіка», Київ: «Радянська школа»,1978 р.

4.   Н.В.Погрібняк «Методичні засади щодо організації роботи педагога-наставника в умовах  дошкільного  навчального закладу», Пріорі-тетні  напрями роботи дошкільної освіти на 2011-2012 навч.рік:ме-тодичний аспект, Запоріжжя, ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011р.

5. «Методичний супровід професійного становлення педагогів дошкільного закладу: Практико-орієнтований  посібник /За заг.ред.Н.В.Губанової.-Донецьк: Витоки,2010.-266с.

6.  О.Кононко «Наставництво як форма  організації соціального простору початківця», «Вихователь-методист ДНЗ», №9-10,2012р